Registre

Registrele de activitate reprezintă o necesitate absolută în ceea ce priveşte asigurarea secretului profesional. În plus, acordă protecţie legală consilierului juridic tocmai prin delimitarea registrelor în funcţie de natura actelor pe care acesta le înregistrează.
Registrele reprezintă cea mai solidă probă a legalităţii actelor pe care le întocmeşte, avizează, atestă consilierul juridic în exercitarea profesiei. Astfel consilierul juridic poate pune la dispoziţia autorităţilor competente interesate actele pe care acesta le solicită fără a dezvălui alte acte confidenţiale care nu fac obiectul cererii respectivelor autorităţi. Protecţia consilierului juridic împotriva unor abuzuri din partea angajatorului sau a autorităţilor de control este motivul care a stat la baza realizării acestor registre de activitate.
    De asemenea este necesară arhivarea registrelor în cadrul Colegiului de care aparţine consilierul juridic deoarece distrugerea, deteriorarea lor, fortuită sau nu, nu poate determina încriminarea consilierului juridic fără ca acesta să aibă posibilitatea de a demonstra nevinovăţia, fiind totodată protejat şi de efectele acţiunii legii în timp.


REGULAMENT
REGISTRELE DE ACTIVITATE ALE CONSILIERULUI JURIDIC

Art. 1- (1) În scopul asigurării secretului profesional, toate actele şi lucrările cu caracter profesional aflate asupra consilierului juridic, la domiciliul sau la locul în care îşi exercită profesia şi care servesc la realizarea activităţii sunt inviolabile. În activitatea profesională consilierul juridic se bucură de protecţia legii, în condiţiile prevăzută de lege:
    (2) Percheziţionarea consilierului juridic, a domiciliului ori a locului său de muncă ori ridicarea de înscrisuri sau bunuri de la acesta, nu poate fi făcută decât de procuror în baza unui mandat emis de judecător.
    (3) Registrele de activitate, prin caracterul de confidenţialitate pe care îl îmbracă, acordă un plus de protecţie apărând consilierul juridic de orice abuzuri în relaţiile cu angajatorul şi autorităţile de control ale statului.

Art. 2- (1) În vederea desfăşurării activităţii în cele mai bune condiţii consilierul juridic va avea la dispoziţie următoarele registre:
a)    Registrul de intrări, ieşiri de corespondenţă juridică numerotate şi datate
b)    Registrul de evidenţă privind orice situaţie litigioasă cu care a fost sesizat
c)    Registrul de evidenţă privind avizele scrise
d)    Registrul de înregistrare a actelor juridice atestate de consilierul juridic cu privire la identitatea părţilor, a conţinutului şi a datei actelor

(2) La sfârşitul fiecărui registru se va trece numărul de file pe care la conţine, ştampila consilierului juridic, a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi a Colegiului din care face parte.
(3) Pentru fiecare emitent sau formă de organizare în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea, consilierul juridic este obligat să deţină registre separate – câte patru pentru fiecare loc de muncă.  În situaţia în care consilierul juridic îşi încheie activitatea sau necesită registre noi, el este obligat să aducă la cunoştinţa Colegiului acest aspect şi să predea registrele corespunzătoare în vederea arhivării acestora de către Colegiu.
(4) Registrele se află în evidenţa Colegiului numerotate şi datate. Informaţiile aflate în registrele arhivate pot fi puse la dispoziţia persoanelor interesate numai în baza unui acord scris din partea formei de organizare în cadrul căreia a activat.

Art.3 – (1) Fiecare registru conţine rubrici distincte, în funcţie de actele înregistrate:
a)    Registrul de intrări, ieşiri de corespondenţă juridică numerotate şi datate cuprinde următoarele rubrici:
-    Nr. de înregistrare
-    Data înregistrării
-    Nr. şi data documentului
-    Expeditor
-    Observaţii cu privire la conţinut
-    Departamentul căreia i s-a repartizat documentul
-    Data expedierii
-    Destinatar
-    Nr. de înregistrare în alte acte conexe
b)    Registru de evidenţă privind orice situaţie litigioasă cu care a fost sesizat
-    nr. crt/ nr. dosar consilier juridic
-    data primirii lucrării
-    obiectul cauzei
-    denumirea şi calitatea părţilor: - calitatea formei de organizare popririi
                                                        - denumirea şi calitatea celorlalte părţi
        - cauze proprii sau prin reprezentare
                        -     organul sau instanţa sesizată, data sesizării, nr. dosar
        -     măsuri asiguratorii
-    soluţia organului sau instanţei sesizate
-    căile de atac: - instanţa sau organul sesizat, nr. dosar
                            - soluţia şi data
-    valoarea prejudiciului sau creanţa: - sume pretinse
                                                              - sume acordate
-    observaţii
      c) Registru de evidenţă privind avizele scrise – datate şi numerotate
            -    nr. crt.
            -   data
            -   obiectul juridic
            -   documentul la care se raportează
            -   observaţii
      d) Registru de înregistrare a actelor juridice atestate de consilierul juridic cu privire la identitatea părţilor, a conţinutului şi a datei actelor
                -   nr. crt.
                -   denumirea actului
                -   părţile semnatare ale actului
                -   data
                -   conţinutul
                -   observaţii

Art.4 – (1) Registrele prezintă doar o parte din activitatea profesională a consilierului juridic, astfel:
a)    Registrul de intrări, ieşiri de corespondenţă juridică numerotate şi datate – tot ceea ce reprezintă corespondenţă realizat prin intermediul poştei, e-mail, fax.
b)    Registru de evidenţă privind orice situaţie litigioasă cu care a fost sesizat – toate cauzele în care forma de organizare pe care o reprezintă are calitate procesuală
c)    Registru de evidenţă privind avizele scrise – datate şi numerotate – acte cu caracter juridic ce necesită avizarea şi contrasemnarea consilierului juridic, verificarea legalităţii actelor cu caracter juridic şi administrativ primite spre avizare, precum şi semnarea la solicitarea conducerii, în cadrul reprezentării a documentelor cu caracter juridic emanate de la persoana juridică sau instituţia publică reprezentată.
d)    Registru de înregistrare a actelor juridice atestate de consilierul juridic cu privire la identitatea părţilor, a conţinutului şi a datei actelor – redactarea şi atestarea actelor juridice care privesc persoana juridică angajatoare se realizează de consilierul juridic ori de câte ori este necesar

(2) Din activitatea profesională a consilierului juridic mai fac parte următoarele activităţi:
-    consultaţii şi cereri cu caracter juridic, în toate domeniile dreptului
-    redactare de opinii juridice cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea acesteia
-    redactarea proiectelor de contracte, precum şi negocierea clauzelor legale contractuale
-    asistenţă, consultanţă şi reprezentare juridică a persoanelor juridice şi a altor entităţi interesate

Art. 5 – (1) Situaţia registrelor în cazuri de transfer, suspendare sau încetarea a exercitării profesiei de consilier juridic este următoarea:
a)    transfer – consilierul juridic va preda Colegiului de la care se transferă registrele pe care le deţine, în vederea arhivării acestora
b)    încetare – consilierul juridic anunţă Colegiul despre încetarea exercitării funcţiei şi depune registrele în vederea arhivării acestora
c)    suspendarea voluntară – consilierul juridic anunţă Colegiul despre motivele suspendării voluntare , dar rămâne în continuare în posesia registrelor pe care le deţine până la încetarea sau renunţarea la exercitarea profesiei de consilier juridic
d)    suspendarea în condiţiile art.31, alin.1 din Statutul profesiei – predarea registrelor Colegiului până la soluţionarea cauzelor care au determinat suspendare

Art.6 – (1) Nerespectarea dispoziţiilor privind Regulamentul registrelor de evidenţă atrage după sine sancţionarea consilierilor juridici conform legislaţiei în vigoare şi a regulamentului Codului profesional din care fac parte

Art.7 – (1) Prezentul regulament se aplică tuturor consilierilor juridic (definitiv sau  stagiari) înscrişi în Tabloul Consilierilor Juridici
             (2) Prevederile regulamentului vor fi coroborate cu reglementările Legii 514/2003 privind organizarea şi exercitarea funcţiei de consilier juridic, Statutul profesiei de consilier juridic, Codul deontologic a profesiei de consilier juridic